JapanHRsolutions
Specified Skilled Worker program

เกี่ยวกับการเปลี่ยนงาน

england
thailand
myanmar
cambodia
china
vietnam
japan
factory worker

เกี่ยวกับการเปลี่ยนงาน

แรงงานทักษะเฉพาะทางมีอิสระในอาชีพ คุณสามารถเปลี่ยนงานได้ในกรณีที่สายงานตรงกับ งานที่เคยผ่านการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค(Technical Internship)หรือผ่านสอบวัดระดับทักษะเฉพาะทาง (คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบสำหรับ SSWs)

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยนงานสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะทางนั้นค่อนข้างเป็นเรื่อง ยากกว่าคนญี่ปุ่นปกติ เนื่องจากยากที่จะหาบริษัทใหม่ให้คุณอีกทั้งค่อนข้างใช้เวลานานและมี ค่าใช้จ่ายสูง

ทำงานอย่างมีความสุขภายใต้เงื่อนไขของงานที่ตรงกับสัญญาการจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากค่าล่วงเวลาไม่ได้รับการจ่ายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ความรุนแรงหรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมดำเนินไปทุกวันๆ ปัญหาเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขจากบริษัทที่คุณสังกัด คุณจะต้องได้รับการปฏิบัติเทียบเท่าคนญี่ปุ่น

ถ้าหากคุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับบริษัทหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณ กรุณาแจ้งเราในทันทีเพื่อที่เราจะได้นำปัญหานี้แจ้งกับทางบริษัทเพื่อที่จะได้ทำการแก้ คุณจะได้ทำงานอย่างมีความสุขอีกครั้ง

Home Our company Service Contact Application Privacy policy About the website
Japanese website English website Thai website Vietnamese website Chinese website

Copyright©2018 Japan HR solutions. All rights reserved.